faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 01.12.2015 10:19

  Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy


  Refundacja kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy

  Na podstawie Ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres do 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

  Starosta nie może zawrzeć umowy, o której mowa wyżej, z pracodawcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.     

  Pracodawca lub przedsiębiorca  są zobowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji.

  Niewywiązanie się z powyższych warunków, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

  Refundacja, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Umowy o refundację mogą być zawierane w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r., koszty wynikające z zawartych umów mogą być finansowane w latach 2016 - 2018.


  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek stary 50/55, Filii w Dęblinie ul. Rynek 12 lub pod numerem telefonu: Ryki - 81 865 33 46, 81 865 33 48, Filia - 81 883 02 26 u swojego doradcy klienta:

  Katarzyna Sadura - miasto Ryki

  Krystyna Czerska - gmina Ryki

  Jolanta Małecka - gmina  Kłoczew, gmina Stężyca

  Magda Kowalczyk - gmina Nowodwór

  Aneta Majek - gmina Ułęż

  Dominika Jaworska - miasto Dęblin

  Anita Walasek - instytucje publiczne

   

  wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (pdf)

  wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (doc)

  załącznik nr 1 (pdf)

  załącznik nr 1 (doc)

  załącznik nr 2 (pdf)

  załącznik nr 2 (doc)

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 01.12.2015 10:19
  Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2016 08:20
  Liczba wyświetleń: 3323
  Drukuj Stworz PDF

  but