faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 03.06.2014 08:20

  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 roku życia


  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 roku życia

  Zatrudnienie bezrobotnych w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy z pracodawcą (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika) lub przedsiębiorcą po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę pisemnego wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy z pracodawcą lub przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej.

  Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :
  a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat,
  b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

  Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

  Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

  Niewywiązanie się z warunków umowy skutkuje zwrotem otrzymanych środków w określonej wysokości :
  a) wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku nieutrzymania zatrudnienia w czasie okresu dofinansowania oraz odpowiednio 6 lub 12 miesięcy po jej zakończeniu,
  b) 50% łącznej kwoty, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu obowiązkowego zatrudnienia po zakończeniu refundacji (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy).

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowę o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

  W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

  Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

   

  wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pdf)

  wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (doc)

   

  załącznik Nr 1a do wnioseku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pdf)

  załącznik Nr 1a do wnioseku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (doc)

   

  załącznik Nr 1b do wnioseku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pdf)

  załącznik Nr 1b do wnioseku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (doc)

    

  załącznik Nr 2 do wnioseku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pdf)

  załącznik Nr 2 do wnioseku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (xls)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 03.06.2014 08:20
  Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2017 10:40
  Liczba wyświetleń: 4824
  Drukuj Stworz PDF

  but