faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 03.06.2014 09:14

  Program Aktywizacja i Integracja


  PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

  Program Aktywizacja i Integracja, to działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej.
   
  KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKTYWIZACJA I INTEGRACJA?

  Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

  KTO JEST REALIZATOREM PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA?

  Program, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, realizowany jest przez:
  - powiatowy urząd pracy - w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych; ośrodek pomocy społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie integracji społecznej bezrobotnych.

  Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane,
  w szczególności, poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

  ILE TRWA REALIZACJA PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA?

  Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.

  PRZYDATNE INFORMACJE

  Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy ponownie określa profil pomocy i może:
  - podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy;
  - skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych;
  - ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycje pomocy określona w ustawie.

  W czasie udziału osoby bezrobotnej w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy.

   

  wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach PAI (pdf)

  wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w ramach PAI (doc)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 03.06.2014 09:14
  Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2016 09:47
  Liczba wyświetleń: 3205
  Drukuj Stworz PDF

  but