faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 05.05.2011 10:51

  Europejski Fundusz Społeczny


   znak pokl efs

  Europejski Fundusz Społeczny - (polska nazwa pochodzi od European Social Fund) istnieje od 1957 roku, kiedy to na mocy artykułu 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, został powołany do życia. Jest jednym z czterech funduszy strukturalnych obok Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa.
   
  Polska korzysta z możliwości, które stwarza EFS od 2004 roku, czyli od momentu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Obecnie, w Polsce, EFS jest wdrażany za pomocą programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu Priorytetów, z których pierwsze pięć realizowane są na poziomie centralnym, zaś Priorytety od VI do X – na poziomie regionalnym.

  Priorytety realizowane centralnie:
   I. Zatrudnienie i integracja społeczna.
  II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
  III. Wysoka jakość systemu oświaty.
  IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.
  V. Dobre zarządzanie.

  Priorytety realizowane regionalnie:
   VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
  VII. Promocja integracji społecznej.
  VIII. Regionalne kadry gospodarki.
  IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
  X. Pomoc techniczna.
   
  Cele i zasady działania Funduszu zawiera Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006  z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

  Priorytety EFS:
  1. Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców w celu lepszego przewidywania zmian gospodarczych i pozytywnego zarządzania nimi,
  2. Zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy,
  3. Zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy,
  4. Wzmacnianie kapitału ludzkiego,
  5. Wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci obejmujących odnośne zainteresowane strony, takie jak partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe, na poziomie transnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy.
   
  Więcej informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego można znaleźć na stronach internetowych:
  www.efs.gov.pl
  www.europa.eu.int
  www.wup.lublin.pl
  • oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 05.05.2011 10:51
  Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2011 12:04
  Liczba wyświetleń: 9181
  Drukuj Stworz PDF

  but