faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  wtorek, 22.02.2011 08:20

  Stypendium na kontynuacje nauki


  Stypendium na kontynuacje nauki

  Podstawa prawna:
  Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.)

  Przysługuje osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych.

  Osoba bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

  Warunkiem przyznania stypendium jest:

  • podjęcie dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo podjęcie studiów niestacjonarnych w szkole wyższej w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,
  • złożenie stosownego wniosku,
  • przedstawienie zaświadczenia ze szkoły o podjęciu lub kontynuowaniu nauki, z dokładną datą rozpoczęcia nauki oraz informacją czy jest to szkoła publiczna lub szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej,
  • przedstawianie zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia następnego miesiąca przez okres przysługiwania stypendium,
  • przedstawienie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w kolejnym semestrze w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia nauki w następnym semestrze.
  • przedstawienie zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
  • nieprzekroczenie wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

  Stypendium przyznawane jest po spełnieniu powyższych warunków i przysługuje przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 % kwoty zasiłku.
  Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

  Osobie, której starosta przyznał stypendium, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   

  wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki 

   

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach pod nr. tel. (81) 865 33 46 lub (81) 865 33 48 oraz Filii w Dęblinie pod nr. tel. (81) 883 02 26.

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 22.02.2011 08:20
  Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016 11:14
  Liczba wyświetleń: 8869
  Drukuj Stworz PDF

  but