faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  czwartek, 10.02.2011 10:24

  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną


  Zasady refundacji kosztów opieki  nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem można dokonać tylko osobie bezrobotnej samotnie wychowującej dziecko lub dzieci do lat 7, jeżeli:
  • osoba ta podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • została skierowana przez powiatowy urząd pracy na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

  Za osobę samotnie wychowującą dziecko uznaje się* :
  • osobę stanu wolnego tzn. pannę, kawalera, rozwiedzioną, rozwiedzionego, wdowę, wdowca,
  • osobę z orzeczoną sądownie prawomocną separacją,
  • osobę, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
  • osobę, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.
  * Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U nr 51 poz. 307 z 2010 r. z późniejszymi zmianami).

  Za osobę zależną uznaje się* :
  - osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki,
  - połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą wnioskującą,
  - lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym
  Refundacja kosztów przysługuje wymienionym osobom pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę.
  *Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późniejszymi zmianami).

  Minimalne wynagrodzenie za pracę* - oznacza kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy
  *Na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

  By uzyskać refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną należy:
  złożyć „Wniosek o dokonanie  refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoba zależną” wraz z wymaganymi dokumentami. 

    

  Wniosek o dokonywanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

  Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

    

  Więcej informacji można uzyskać:
  - pod numerem telefonu: 81 865 33 44 lub 48

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 10.02.2011 10:24
  Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2016 11:06
  Liczba wyświetleń: 7513
  Drukuj Stworz PDF

  but