faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 07.02.2011 09:47

  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm./,
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 26.04.2012 r., poz. 457 z późn. zm.).

  Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

  Starosta może zrefundować:
  - podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą,
  - producentowi rolnemu,
  - niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole,
  koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  Refundacji nie dokonuje się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.


  Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony w przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia łącznie następujące warunki:
  - prowadzi działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o refundację, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej,
  - nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych a także innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilno-prawnych,
  - nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  - nie zmniejszył wymiaru  czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji,
  - złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

  Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powinien zawierać:
  - wnioskowaną kwotę refundacji,
  - kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy,
  - szczegółową specyfikację wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  - liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
  - rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,
  - wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny.

  Umowa o refundację zobowiązuje podmiot do:
  1. wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w określonym terminie i zgodnie ze specyfikacją zawartą we wniosku,
  2. rozliczenia się z poniesionych kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w terminie określonym w umowie,
  3. zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego, przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  4. utrzymania miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  5. zwrotu przyznanej refundacji:
  • w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji, w przypadku niedotrzymania zobowiązań, o których mowa w  pkt 3 lub 4,
  • wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń, informacji dołączonych do wniosku i naruszenia innych warunków umowy,
  6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
  • określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do poniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

   

  regulamin refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

   

  wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (pdf)

  wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (doc)

   

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

   

   

  oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach i zobowiązaniach finansowych (pdf)

  oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach i zobowiązaniach finansowych (doc)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 07.02.2011 09:47
  Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2017 12:33
  Liczba wyświetleń: 12593
  Drukuj Stworz PDF

  but