faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 31.01.2011 09:39

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej


  Jednorazowe środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

  Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS może złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

  Środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który:
  - nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  - nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  - nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  - nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  - zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszanie jej wykonywania,
  - złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.  

  Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS ubiegający się o środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązany:
  - wypełnić wniosek,
  - wskazać proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,
  - zapewnić sobie lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza,
  - sporządzić krótki opis planowanej działalności gospodarczej. 

  Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:
  - kwotę wnioskowanego dofinansowania,
  - rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS,
  - symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,
  - kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
  - szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania,
  - proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania,
  - przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

  Umowa o dofinansowanie zobowiązuje do:
  - rozpoczęcia w ustalonym terminie działalności gospodarczej,
  - udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków,
  - prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  - zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku:
  • wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem,
  • prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
  • zawieszenia prowadzenia działalności w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • naruszenia innych warunków umowy.
  - zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
  • określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS  deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS  - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
   

  Środki przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS na podjęcie działalności gospodarczej przyznaje się w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm./,
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1041).

   

  regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

  wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  oświadczenie poręczyciela o uzyskanych dochodach i zobowiazaniach finansowych

   

  wniosek grupowy o przyznanie ze Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

  załączniki cz. 1

  załączniki cz. 2

  oświadczenie poręczyciela

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 31.01.2011 09:39
  Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2017 12:28
  Liczba wyświetleń: 21939
  Drukuj Stworz PDF

  but