faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 31.01.2011 09:09

  Roboty publiczne


  Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiat – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędzie pracy – gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

  Roboty publiczne mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

  Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

  Zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy, w przypadku organizacji robót publicznych na okres:
  - 6 miesięcy nie może przekroczyć kwoty ustalonej  jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  - 12 miesięcy nie może przekroczyć przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

  Naruszenie warunków umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

  W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -  Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

   

  wniosek o organizację robót publicznych (pdf)

  wniosek o organizację robót publicznych (doc)

  wniosek o zwrot części kosztów poniesionych za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych (pdf)

  wniosek o zwrot części kosztów poniesionych za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych (doc)

  rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych cz.1 (pdf)

  rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych cz.1 (doc)

  rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych cz.2 (pdf)

  rozliczenie finansowe wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych cz.2 (doc)

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

   

  Szczegółowych informacji udziela PUP w Rykach  –  tel. (81) 865-33-46 lub 48 wew. 36

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 31.01.2011 09:09
  Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2016 09:06
  Liczba wyświetleń: 6325
  Drukuj Stworz PDF

  but