faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  środa, 29.12.2010 08:48

  Szkolenia i studia podyplomowe


        Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm./. szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia  mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

       Zgodnie z w/w przepisami Starosta / Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  1/ braku kwalifikacji zawodowych,

  2/ konieczności zmiany, lub uzupełnienia kwalifikacji,

  3/ utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

  4/ braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

   

  JEŚLI ZAINTERESOWANY JESTEŚ SZKOLENIEM – ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANEM SZKOLEŃ PRZEWIDZIANYM DO REALIZACJI W DANYM ROKU KALENDARZOWYM

   

  Plan szkoleń na 2011 rok

  Modyfikacja planu szkoleń na 2011 rok

  Plan szkoleń na 2012 rok

  Plan szkoleń na 2013 rok

  Modyfikacja planu szkoleń na 2013 rok

  Plan szkoleń na 2014 rok

  Plan szkoleń na 2015 rok

  Modyfikacja planu szkoleń na 2015 rok

  Plan szkoleń na 2016 rok

  Modyfikacja planu szkoleń na 2016 rok

  Plan szkoleń na 2017 rok

   

  Szkolenia grupowe organizowane są  na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy.

  Kierowanie na szkolenia grupowe osób uprawnionych odbywa się zgodnie z planem szkoleń   opracowanym przez Urząd.

  Chęć udziału w szkoleniu osoba zainteresowana deklaruje poprzez złożenie „Karty kandydata na szkolenie”.

  Kwalifikacja kandydatów na szkolenia grupowe jest zależna od spełniania przez nich kryteriów ustawowych oraz dodatkowych, związanych ze specyfiką szkolenia.

   

  WYBIERZ DLA SIEBIE NAJLEPSZE SZKOLENIE !

   

       Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

  Skierowanie na szkolenie indywidualne może nastąpić po złożeniu wniosku uzasadniającego celowość przedmiotowego szkolenia.

  regulanim organizacji szkoleń

  wniosek na sfinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia

   

  Celowość przedmiotowego szkolenia może być dodatkowo potwierdzona w formie:

  a/ oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu wnioskowanego szkolenia

  b/ oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

  Informujemy, iż Urząd przed skierowaniem osoby bezrobotnej na wskazane szkolenie indywidualne, będzie zawierał umowy z Pracodawcami i osobami bezrobotnymi, dotyczące zobowiązania Pracodawcy do zatrudnienia przeszkolonego Bezrobotnego, a Bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia.

  Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.

   

  Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia !!!

   

  Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o którym wyżej mowa.

   

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NIŻ URZĘDY PRACY

   

  Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania Starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy  o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. ) albo ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 216, poz. 1370) organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

   

   

  JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z:

   

  * POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ

   

       Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

      Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

  wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia              

   

  * STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

   

       Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

       W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

  Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku.

  wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych

   

  * SFINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI

   

       Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

  wniosek o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

   

  * PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

   

       Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych dla bezrobotnego i poszukującego pracy, którzy:

  - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;

  - uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji;

  - jest żołnierzem rezerwy;

  - pobierają rentę szkoleniową;

  - pobierają świadczenia szkoleniowe o których mowa w art. 70 ust. 6,

  w celu uzyskania przez nich kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami, tj.: „Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje świadectwo według wzoru określonego zgodnie z przepisami”  i art. 53d ust. 3, tj.: „Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności”.

   

              Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

  1/ praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;

  2/ przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

   

  Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

  Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium.

   

  Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek  nie przysługuje.

   

  Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

   

  Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

  plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2011 rok

  plan realizacji przygotowania zawodowego dorosłych na 2012 rok

   

  Trójstronne umowy szkoleniowe

  Powiatowy Urząd Pracy może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych, zawieranych pomiędzy: urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

  Szkolenie na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej realizowane jest na pisemny wniosek pracodawcy zainteresowanego zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb. Do wniosku pracodawca dołącza w szczególności zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony.

  W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Urząd rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku urząd uzasadnia odmowę. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, urząd wyznacza pracodawcy 7- dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

  wniosek o zamówienie szkolenia organizowanego na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej

   

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 29.12.2010 08:48
  Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2017 08:33
  Liczba wyświetleń: 12160
  Drukuj Stworz PDF

  but