faq

 • Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu maja 2017 r. wynosi - 2291, w tym kobiet - 1199. Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2017 r. wynosi: w powiecie ryckim - 10,9%, w województwie lubelskim - 9,7%, w Polsce - 7,7%.
 • but
  but


  but
  poniedziałek, 21.02.2011 13:33

  Prace społecznie użyteczne


  Prace społecznie użyteczne

  Zgodnie z art. 73 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) Starosta na wniosek gminy do wykonywania prac społecznie użytecznych w wymiarze  do 10 godzin w tygodniu może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudniania socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  Wykonywanie tych prac  odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

  Bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania tych prac przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (kwota na dzień 01.06.2011 r.). Świadczenie podlega waloryzacji.

  Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

  Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującemu bezrobotnemu lub osobie uczestniczącej w kontrakcie socjalnym (...)

   

  wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (pdf)

  wniosek w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych (doc)

  lista osób uprawnionych (pdf)

  lista osób uprawnionych (doc)

  wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom (pdf)

  wniosek o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom (doc)

  ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych (pdf)

  ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych (doc)

  Informacje o artykule

  Zredagował(a): Piotr Reda
  Data powstania: 21.02.2011 13:33
  Data ostatniej modyfikacji: 30.12.2016 12:01
  Liczba wyświetleń: 5253
  Drukuj Stworz PDF

  but